Trong TGV, có cả Bá Sơn tham gia chuyến Nam du

Leave a Reply