1993-06-01 – Fontainebleau : Khoẻ vì nước, kiến thiết quốc gia…