Đường lên Thiên Thai (nhạc & lời : Hoàng Nguyên, trình bày : Mộng Trang)