Bằng, Hiệp, Thư, Minh : ai sì-po-típ hơn ai ?

Leave a Reply