Hát mừng Xuân : Hùng, Tuân, Thành, Tố Lan, Thư, Diễm, Hảo