Phái đoàn Đại Việt do Mạc Đĩnh Chi (Đăng Siêu) dẫn đầu

Gửi phản hồi